مرکز تحقیقات ایمونولوژی

مرکزتحقیقات ایمونولوژی در سال 1376 به عنوان اولین مرکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی مشهد، فعالیت خود را
در پژوهشکده بوعلی آغاز نمود. این مرکز در سال 1379 مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گردید و در سال 1380 دارای ردیف بودجه مستقل از سازمان برنامه و بودجه شد. مرکز تحقیقات ایمونولوژی در حال حاضر با در اختیار داشتن آزمایشگاه های مجهز در مساحتی حدود 2500 متر مربع در زمینه های آموزشی و تحقیقاتی فعالیت می نماید. ریاست این مرکز را دکتر محمود محمودی بعهده دارند.
 
:اولویت تحقیقاتی مرکز
بیماریهای خود ایمن و التهابی
آلرژی ها
بیماریهای عفونی


Email:IRC@mums.ac.ir